Algemene Voorwaarden Yogalessen, workshops en cursussen

Algemene voorwaarden Salland Yoga Nieuwleusen

Bij deelname aan een workshop, het wekelijkse yoga lesprogramma, privéles of een massage bij Salland Yoga verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

ANNULERING/OPZEGGEN

• Indien een workshop of privéles binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie in rekening gebracht. Tot aan 48 uur voor de privéles of massage kan de afspraak worden verzet.

• Bij annulering van het yoga lesprogramma yoga binnen twee weken voorafgaand aan de eerste lesdag wordt 50% van de kosten van de overeenkomst in rekening gebracht bij de opdrachtgever/deelnemer. Bij annulering van het yoga lesprogramma tot aan twee weken voorafgaand kan de dienst kosteloos worden geannuleerd.

• Workshops en yogalessen zijn onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent als gevolg van overmacht kan een les komen te vervallen of worden verplaatst naar een andere datum. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt gezorgd voor gelijkwaardige vervanging door een gekwalificeerde (yoga)docent.

In geval van annulering van een van de diensten vanuit Salland Yoga zullen de kosten worden gerestitueerd.

 

TARIEVEN

• De tarieven zijn te vinden op de site: www.salland.yoga. De tarieven zijn inclusief omzetbelasting van 9% btw voor wekelijkse yogalessen en 21% btw voor workshops en online lessen. 

• Salland Yoga behoudt zich het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail. De actueel geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.

 

BETALING & BANKREKENINGNUMMER

• Betaling van deelname aan een workshop, lessenserie of privéles dient uiterlijk één werkdag voordat de dienst aanvangt te zijn voldaan. Betaalopties zijn Bankoverschrijving of iDeal.

• Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft Salland Yoga het recht om op de opdrachtgever/deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen en is Salland Yoga gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

• Gelden kunnen worden overgemaakt op rekening NL10RABO0129725250 ten name van Westerman Bags onder vermelding van het factuurnummer. Indien geen factuurnummer voorhanden is kan in de omschrijving de naam van de cursus/workshop of cursist worden opgegeven.

• Salland Yoga staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50211870.

 

AANSPRAKELIJKHEID

* Salland Yoga zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Deelname aan een workshop, het yoga lesprogramma, massage of privéles verzorgd door Salland Yoga doet de opdrachtgever/deelnemer altijd op eigen risico.

* Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan een workshop, het yoga lesprogramma, massage of privéles te worden gemeld aan Salland Yoga via het intake formulier. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer. 

* Salland Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers, opgedaan tijdens of na de workshop, het yoga lesprogramma, massage of privéles. Salland Yoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met de gekozen activiteit begint als je er niet zeker van bent of het verantwoord is, of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Salland Yoga is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

 

YOGALESSEN

 

* De (lichamelijke) integriteit van de deelnemer dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.

* Salland Yoga behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals hierboven genoemd, niet naleven de toegang tot de activiteiten van Salland Yoga te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie.

* Salland Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de activiteiten. Deelnemers worden geacht met zorg en waardering om te gaan met deze spullen.

 

PERSOONSGEGEVENS

* Salland Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Salland Yoga gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht. Salland Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit door aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

  • Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, het yoga lesprogramma, massage of privéles, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij Salland Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Zwolle. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zwolle.